Ga naar de inhoud

Privacy policy

Als klant van BLOMO heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens.

Deze algemene privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent deze privacyverklaring te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. 

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. Bijkomende informatie kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.privacycommission.be/nl. 

 

1. Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

 

A. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ en wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’? 

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres,…

De ‘verwerking’ is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven. 

BLOMO is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. 

Voor al uw vragen en/of opmerkingen in verband met deze Privacyverklaring, kan u contact via het e-mailadres info@blomo.be. 

 

B. Voor wie is de privacyverklaring bestemd?

BLOMO verwerkt In het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten, leveranciers en netwerkcontacten.

We vragen deze gegevens zelf op aan de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de GDPR – aangeleverd door netwerkcontacten. 

 

C. Op welke persoonsgegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken types van diensten:

 • identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam,…);
 • contactgegevens (bv.: adres, e-mailadres, telefoonnummer, …);
 • financiële gegevens (bv.: bankrekeningnummer);

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens die wij ontvangen niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bv.: een leverancier of personeelslid). 

Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

 • BLOMO kan sommige van uw persoonsgegevens onder meer verzamelen:
 • wanneer u een offerte aanvraagt of indient;
 • wanneer u contact met ons opneemt via de website, per e-mail of via enig ander kanaal; 
 • wanneer u een overeenkomst met ons sluit;

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

 

2. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens verwerkt worden?

 

BLOMO verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde:

 • wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben, verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven; 
 • wanneer wij een overeenkomst hebben, verwerken we uw persoonsgegevens in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn:
  • fiscale- en sociale verplichtingen; 
 • om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen;

 

3. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde partners voorzien die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Onze website en/of sociale mediakanalen kunnen soms links bevatten naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

 

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

A. Algemeen 

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken.

Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan een ‘verwerker’.

De verwerkers van BLOMO zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen. Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. BLOMO ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers:

 • enkel over de persoonsgegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; en
 • zich er ten aanzien van BLOMO toe verbinden die persoonsgegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

Wij delen uw persoonsgegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als ons gerechtvaardigd belang dat wettigt.

 

B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik

Als vertrouwenspersoon voor uw onderneming delen we uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op inzage 

Na controle van uw identiteit, heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

B.Recht op rectificatie 

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze aan te verbeteren. 

 

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) 

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor bv. de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

D. Recht op beperking van de verwerking 

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt: 

 • aan u worden overgedragen; of 
 • door BLOMO rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

F. Recht van bezwaar 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. 

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

G. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u 

BLOMO garandeert dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u. 

 

H. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, kunt u ten allen tijde en op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. 

In dat geval zal BLOMO zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om verder voor u te werken. 

De eventuele intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

 

I. Tot wie kunt u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart per post of per e-mail verstuurt naar BLOMO:

BVBA BLOMO
Begoniastraat 17/4
9810 Eke 
Tel.: +32 9 329 09 44
E-mail: info@blomo.be 

 

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

 

J. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

BLOMO maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

K. Ons cookiebeleid

Als u naar onze website surft, kunt u kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden, alsook eventueel andere technologische middelen die gegevens en informatie verzamelen over uw surfgedrag.

 

6. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via de website van BLOMO www.blomo.be en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van elke wijziging.